ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขานรับนโยบายภาครัฐ ประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม”

Hot NEWS

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขานรับนโยบายภาครัฐ

ประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม”

                  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม เพื่อลดปัญหามลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม” ภายในปี 2565 ขึ้น รณรงค์ให้บุคลากร หน่วยงาน ตลอดจนผู้มาติดต่อและดำเนินธุรกิจในพื้นที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลด ละ เลิกการใช้และนำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกและโฟมเข้ามาในบริเวณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้กับบุคลากร รวมไปถึงประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง (Single – use Plastic) เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วเครื่องดื่มพลาสติก และ กล่องอาหารพลาสติก ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า แก้ว หรือ กระบอกน้ำ ช้อนส้อม และภาชนะแบบพกพา เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมในองค์กรและสังคม และเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

พิธีประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่ องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม” ในครั้งนี้ มีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งนักแสดงที่มีหัวใจสีเขียว นำโดย ร. ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, คุณเดียร์-ปริษา ทนาวิวัฒน์, คุณพระพาย-รมิดา ธีรพัฒน์, คุณไม้-นนทพันธ์ ใจกันทา และคุณเขต-ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส ร่วมประกาศเจตนารมณ์ องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี 2565” ด้วย ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ หลักสี่

            ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาขยะและถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งขยะเหล่านี้ใช้เวลาย่อยสลายนานมาก หรือหากนำไปเผาทำลายก็จะทำให้เกิดมลพิษ และยังทิ้งสารตกค้างปนเปื้อนไว้ในดินและน้ำ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ จึงประกาศนโยบายจึงประกาศนโยบายในการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟมภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยถือโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินการ และรณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงาน รวมไปถึงผู้ป่วย ญาติ และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด ละ เลิกใช้ พลาสติกและโฟม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.