มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม แก่เยาวชนที่ประพฤติดี  แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Hot NEWS Police Update

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม แก่เยาวชนที่ประพฤติดี

 แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2562   โดยมี คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ  คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ  คณะกรรมการฯ  และผู้ช่วยกรรมการฯ  ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมด้วย  ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีทั้งหมดจำนวน 1,500 ทุนๆ ละ 2,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน) มอบให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้  สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และพร้อมแจกชุดเครื่องเขียน ประกอบด้วย สมุด ดินสอและบรรทัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน

       คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมากว่า 50 ปี  โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ นอกจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะมอบทุนในระดับชั้นประถมแล้ว  ยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2562 กว่า 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท)

   ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้านต่อไป

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.