สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย ) จัดมอบรางวัลเกียรติคุณ “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562 พร้อมสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย )

Entertainment Hot NEWS

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย )

จัดมอบรางวัลเกียรติคุณ “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562

พร้อมสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย )

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย ) จัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ ที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย วิทยฐานะ “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562  ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีพลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”ปูชนียบุคคลไทย” พ.ศ. 2562  ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้ารับรางวัล.รวมทั้งายธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมถือเป็นฤกษ์ดี กำหนดเอาวันที่ 9 มีนาคม ของทุกๆ ปีเป็นวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย ) ด้วย

การจัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ ที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย วิทยฐานะ “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่า ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติสู่อนาคตที่ยั่งยืน ลักษณะของโล่รางวัลเปรียบเหมือนหัตถ์พระพุทธเจ้าทรงถือดอกบัว เปรียบได้กับความร่มเย็น ทรงคุณค่า มีความเมตตาธรรม เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า น่ายกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดี

การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องวิทยฐานะ ปูชนียบุคคลไทย” แบ่งแยกออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้ คือ

 1. สาขา ส่งเสริมศาสนาดีเด่น
 2. สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น
 3. สาขา การทหารและความมั่นคง
 4. สาขา ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่น
 5. สาขา การศึกษาดีเด่น
 6. สาขา การปกครองท้องถิ่นดีเด่น
 7. สาขา การกีฬาดีเด่น
 8. สาขา การแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น
 9. สาขา บริหารธุรกิจดีเด่น
 10. สาขา อุตสาหกรรมดีเด่น
 11. สาขา ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น
 12. สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
 13. สาขา องค์กรสาธารณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
 14. สาขา พัฒนาหน่วยงานและองค์กรดีเด่น
 15. สาขา ภูมิปัญญาไทยดีเด่น
 16. สาขา ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น
 17. สาขา สื่อสารมวลชนดีเด่น
 18. สาขา การประชาสัมพันธ์ดีเด่น
 19. สาขา การแสดงและการละครดีเด่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.