งานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Hot NEWS Police Update

งานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

       นาบวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขัวญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

นาบวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกล่าวถึงความคืบหน้าของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินการไปแล้ว โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการจัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในพิธีที่สำคัญยิ่งใหญ่ในปีนี้
การจัดงานพระราชพิธีในครั้งนี้ รัฐบาลยึดตามพระแนวพระราชกระแสรับสั่งให้จัดงานพระราชพิธีเป็นไปตามโบราณราชประเพณี ซึ่งพระราชพิธีได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ พิธีเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย
           พิธีเบื้องต้น จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน ได้แก่ การเตรียมน้ำอภิเษกที่จะนำมาใช้ในพิธีสรงพระมุรธาภิเษก และการเตรียมน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาเป็นน้ำอภิเษก ซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้จะใช้น้ำจากแม่น้ำ 5 สายสำคัญของไทย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี เรียกว่า เบญจสุทธคงคา และน้ำจากสระ 4 สระในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ สระเกษ สระแก้ว สระคา และสระยมนา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการสรงพระมุรธาภิเษกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา รวมกับน้ำจาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ จำนวน 108 แหล่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจุดและพิธีในการในการนำน้ำขึ้นมา โดยจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด ในวันที่ 6 เมษายนศกนี้ และทำพิธีเสกน้ำอภิเษกตามอารามที่สำคัญของแต่ละจังหวัด ในวันที่ 8 – 9 เมษายนศกนี้ หลังจากนั้นเชิญน้ำต่างๆ มาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และอัญเชิญจากกระทรวงมหาดไทยไปเสกน้ำอภิเษกรวม ที่วัดสุทัศนเทพวราราม นอกจากนี้ ในพิธีเบื้องต้นยังมีการจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร ซึ่งจะทำให้เราจะทราบพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ 10
   พิธีเบื้องกลาง เป็นวันพระราชพิธี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม โดยเฉพาะวันที่ 4 พฤษภาคมจะเป็นวันสำคัญที่สุด โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน ซึ่งการสรงพระมุรธาภิเษก หมายถึง การยกให้ หรือ การแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำ ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ถือว่า การยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ ทรงสิทธิ์อำนาจนั้น จะต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ภายในมณฑปกระยาสนานทรงเศวตพัสตร์ขลิบทอง หลังจากนี้พระองค์จะทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศ นพรัตน์สายสร้อย จุลจอมเกล้า เสด็จขึ้นสถิตเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงรับน้ำอภิเษกเสร็จแล้วเสด็จไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง
ในพระราชพิธีครั้งนี้มีพระที่นั่งที่เกี่ยวข้อง 3 พระที่นั่ง คือ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานใช้เป็นที่นอนของพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาล เรียกพิธีนี้ว่าเฉลิมพระราชมณเฑียร ถัดมาพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ เป็นพระที่นั่งสำหรับรับการถวายน้ำอภิเษกทั้ง 108 แห่ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงรับครื่องราชกกุธภัณฑ์ เช่น พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร พระวาลวิชนี ฉลองพระบาท เป็นต้น
หลังจากพิธีแล้วเราจะใช้คำว่า ขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราโชวาท อย่างสมบูรณ์วันต่อมามีพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ซึ่งได้มีการเตรียมการและซ้อมแล้ว วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้ารับเสด็จและถวายพระพรชัยมงคล
                  พิธีเบื้องปลาย จะเป็นพิธีหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเสด็จราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายพระกฐินจากท่าเรือวาสุกรีไปยังวัดอรุณราชวราราม ระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมและซ้อมของฝีพาย จำนวน 2,300 นายแล้ว
นอกจากนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในกลางเดือนเมษายนนี้
                  พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง การเตรียมงานด้านการปรับภูมิทัศน์กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามภารกิจที่มอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ และภารกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และถนน ด้านการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จฯ เลียบพระนคร ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร และด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน
สำหรับในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้
1. การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า คันหิน คอกต้นไม้ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ป้ายต่าง ๆ ศาลาที่พักผู้โดยสาร การทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรในพื้นที่การจัดงานพระราชพิธีฯ ให้เรียบร้อยสวยงาม จำนวนกว่า 20 เส้นทาง ขณะนี้มีความก้าวหน้าแล้วประมาณ 75 %
2. การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตลอดจนตู้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่งานพระราชพิธีฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สำนักงาน กสทช. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขณะนี้มีความก้าวหน้าประมาณ 50 % กำหนดแล้วเสร็จ 15 มีนาคม 2562
3. การปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และมุมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน รวมทั้งสิ้น 32 ซุ้ม และจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 106 ซุ้ม พร้อมธงประดับเสา จำนวน 4,000 ชุด ขณะนี้ได้จัดทำแผนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562
4. การประดับตกแต่เมือง ได้แก่ การวางต้นไม้ ดอกไม้ประดับ การตกแต่งด้วยงานดอกไม้สดและการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำรายละเอียดการประดับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562 และจะดูแลให้คงสภาพไว้ จนถึงประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
5. การซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย โบราณสถานประเภทกำแพงและประตูเมืองบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร 1 แห่ง โบราณสถานประเภทสะพาน 7 แห่ง โบราณสถานประเภทอนุสาวรีย์ 3 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
6. โครงการแต้มสีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่ประสานการมีส่วนร่วมในปรับปรุงและพัฒนาเมืองจากภาคเอกชนทั้งโดยการสนับสนุนสีและการร่วมทาสีอาคารในถนนที่มีความเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง ถนนพระสุเมรุ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร และถนนเจริญกรุง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เตรียมถวาายความปลอดภัยและจุดจอดรถแก่ผู้มาร่วมพระราชพิธี
              พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวถึง การรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดยยึดหลักการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกจราจรให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ประการ
ประการที่ 1 แผนงานถวายความปลอดภัย ขณะนี้คณะทำงานกำหนด 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่ส่วนใน ส่วนกลาง และส่วนนอก หรือที่เรียกว่าพื้นที่หวงห้าม พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย มีการกำหนดจุดคัดกรองโดยรอบพื้นที่ เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ คือ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯและที่อยู่ใกล้บริเวณจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว รวมทั้งประชาชนจากต่างจังหวัดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะพาเข้ามาร่วมในพระราชพิธีนี้ โดยผ่านจุดคัดกรองทั้ง 6 แห่ง ก่อนเข้าร่วมพระราชพิธี
ประการที่ 2 คือการอำนวยการจราจร พระราชพิธีในเบื้องต้น ตั้งแต่พระราชพิธีในวันที่ 6–23 เม.ย. 2562 การอำนวยความสะดวกด้านจราจร จะดำเนินการตามปกติ ส่วนพระราชพิธีเบื้องกลาง จะปิดการจราจร 8 เส้นทาง ในวันที่ 2-4 พ.ค. 62 จัดเดินรถทางเดียวอีก 5 เส้นทางที่ถนนราชดำเนินใน ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนท้ายวัง ซอยที่เชื่อมกับคลองผดุงกรุงเกษม ถนนหน้าหับเผย ถนนหลักเมือง ถนนกัลยาณไมตรี ถนนสราญรมย์ ต่อจากนั้นจะมีการปิดถนนเพิ่มในวันที่ 5 พ.ค. 62 เมื่อพระราชพิธีเข้าสู่ขบวนพยุหยาตราสถลมารคจะมีการปิดการจราจรรวมทั้งสิ้น 27 เส้นทาง กระทั่ง วันที่ 6 พ.ค. 62 ซึ่งตรงกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท มีการปิดการจราจร 17 เส้นทางเพื่อให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถนำรถยนต์มาจอดได้รอบเมือง ได้แก่ ด้านทิศเหนือ ที่เมืองทองธานี ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ศูนย์ราชการ และสโมสรตำรวจ ด้านทิศใต้ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 เซ็นทรัลศาลายา เซ็นทรับพระราม 2 ด้านทิศตะวันออก บริเวณศูนย์การค้าเมกะบางนา ไบเทคบางนา และด้านทิศใต้ บริเวณห้างเซ็นทรัลเวสเกต หลังจากนั้นแล้วจะมีบริการซัตเติ้ลบัสของ ขสมก. รับประชาชนมาส่งตามจุดต่างๆ ทั้ง 5 จุดได้แก่ บ้านมนังคศิลา บ้านพิษณุโลก แยกวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า แยกปากคลองตลาด ก่อนเดินเท้าต่อไปยังบริเวณงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและศูนย์สื่อมวลชน เปิดเผยถึงการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบข่าวสาร และความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.phralan.in.th และ facebook พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้รวบรวมมาให้ผู้สนใจและสื่อมวลชนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ และจะมีการแถลงความคืบหน้าของการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจให้รับทราบข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.