พม. Kick off เชิญผู้ประกอบการขอรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) มุ่งพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

Hot NEWS

พม. Kick off เชิญผู้ประกอบการขอรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) มุ่งพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม Kick off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) แบบออนไลน์ (SE Online) เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยมีคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ วิทยากรผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 200 คนที่บริเวณลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)  กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงมีการผลักดันการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) ได้ขับเคลื่อนงานด้านกิจการเพื่อสังคม ด้วยการออกหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบัน มีการรับรองกิจการเพื่อสังคมแล้ว จำนวน 94 กิจการ และได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลการขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ) เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฯ อีกทั้งเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยสามารถยื่นผ่านทางเว็ปไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.se.dsdw.go.th

สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทางคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) ได้ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้

1) วัตถุประสงค์หลัก เป็นกิจการเพื่อแก้ไขปัญหา/ พัฒนาสังคม หรือสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

2) มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้า หรือให้บริการ มากกว่า 50% ของยอดรายรับ

3) มีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4) มีการจัดการผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มากกว่า 50% ไปลงทุนซ้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม

และ 5) มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบธรรมาภิบาลที่ชัดเจน

สำหรับกิจกรรม Kick off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

1) การออกบูธแสดงผลงานขององค์กรที่ได้รับการรับรองกิจการเพื่อสังคม และบูธประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นของหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) ของกระทรวง พม. โดย พส.

2) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับการพัฒนาประเทศ” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

และ 3) เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลกิจการเพื่อสังคม”

“ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนการจัดทำระบบยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ (SE Online) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฯ และเกิดการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมควบคู่เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้วยการจ้างงานและการกระจายรายได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างบูรณาการ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.